Rozdział 4

Organizacja szkoły

§22

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora nie później niż do 15 maja każdego roku, na podstawie planów nauczania i planu finansowego szkoły.
 3. Zmiany w arkuszu organizacyjnym w ciągu roku szkolnego może dokonać jedynie dyrektor w formie aneksu do arkusza.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym  kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonym planem nauczania oraz programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. skreślony.
 6. Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 7. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut,
 9. Rada pedagogiczna, po zaciągnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć decyzje, w której ustali czas inny trwania godziny lekcyjnej ( nie dłużej niż godzina zegarowa) zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 10. W arkuszu organizacyjnym corocznie ustala się podział oddziałów na grupy na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 11. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, specjalistyczne, nauczania języków obcych, elementów informatyki, wychowania fizycznego, kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych w formie zajęć na wyższych uczelniach, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 12. Czas zajęć wymienionych w ust. 11 ustala się zgodnie z ust. 8i9. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż  10 uczniów.
 13. Skreślony.
 14. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów  szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia  zawartego pomiędzy dyrektorem ( lub za jego zgodą), poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§23

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2)    biblioteki wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,
3)    sali gimnastycznej i siłowni,
4)    archiwum,
5)    gabinetu pielęgniarki szkolnej,
6)    gabinetu pedagoga szkolnego,
7)    warsztatów szkolnych.
8)    boisko „Orlik”,
9)    stadion miejski,

10)    boisko wielofunkcyjne

§24

 1. W Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Sławie przewidziane są stanowiska kierownicze:

  1)    zastępca dyrektora,
  2)    kierownik szkolenia praktycznego,
  3)    główny księgowy,
  4)    sekretarz szkoły,
  5)    kierownik międzyszkolnego ośrodka sportowego.

 2. Dyrektor szkoły powierza funkcje kierownicze i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, organu nadzorującego i  Rady Pedagogicznej.
 3. Do obowiązków zastępcy dyrektora należy całokształt spraw związanych z koordynowaniem i kontrolowaniem pracy personelu zgodnie ze schematem organizacyjnym  Zespołu, a w szczególności:

  1)    udział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego, arkusza organizacyjnego oraz projektu planu  pracy rady pedagogicznej w Zespole,
  2)    uzgadnianie z dyrektorem ważniejszych przedsięwzięć działalności dydaktyczno-wychowawczych,
  3)    organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji zastępstw,
  4)    nauczanie w obowiązującym wymiarze godzin,
  5)    nadzór i koordynacja prac komisji przedmiotowych oraz prac związanych z egzaminami z przygotowania zawodowego,
  6)    hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z poszczególnych przedmiotów wg  harmonogramu oraz wydawanie stosownych zaleceń pohospitacyjnych i pokontrolnych,
  7)    organizowanie , ustalanie harmonogramu i kontrolowanie dyżurów nauczycielskich,
  8)    kontrola dokumentacji pedagogicznej,
  9)    zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,
  10)    prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

 4. Kierownik szkolenia praktycznego i warsztatu szkolnego współpracuje z zastępcą dyrektora, nauczycielami w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli. Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:

  1)    opracowanie planu szkolenia praktycznego na każdy rok szkolny,
  2)    zawieranie w imieniu dyrektora umów z przedsiębiorstwami, zakładami, gospodarstwami indywidualnymi, w których uczniowie odbywać będą praktyki,
  3)    organizowanie kontroli praktyk zawodowych, ustalanie harmonogramu czynności nauczycielom, którym powierzono kontrolę oraz omawianie z nimi tematyki kontroli i spostrzeżeń pokontrolnych,
  4)    nadzór nad prawidłową oceną i zaliczeniem wszystkich form praktycznej nauki zawodu,
  5)    hospitowanie zajęć zgodnie z harmonogramem,
  6)    organizowanie prac społecznie użytecznych i porządkowych uczniów na terenie szkoły i w jej otoczeniu,
  7)    nadzór bezpośredni nad pracownikami warsztatu nie będącymi nauczycielami,
  8)    kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w warsztatach szkolnych,
  9)    zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego warsztatów, warunków bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami na terenie szkoły oraz zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
  10)    zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu nauczania, wychowania i opieki wychowawczej, ukierunkowanie nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy,
  11)    organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli warsztatowych, zapewnienie ciągłości realizacji programu nauczania i wychowania,
  12)    współuczestnictwo w opracowaniu projektu planu wyposażenia w pomoce naukowe warsztatów szkolnych,
  13)    planowanie i nadzorowanie wydatków w ramach przyznanych środków na działalność warsztatów,
  14)    organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów warsztatowych oraz prac konserwacyjno- remontowych.
  15)    wykonywanie innych czynności służbowych zlecanych przez dyrektora szkoły związanych z realizacją jej statutowych zadań,

 5. Do obowiązków głównego księgowego należy:

  1)    organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej szkoły, dostarczającego danych niezbędnych do planowania działalności oraz podejmowanie prawidłowych decyzji, jak również do należytej kontroli i oceny wykonywania zadań gospodarczych,
  2)    zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań księgowych składanych przez szkołę,
  3)    kierowanie rachunkowością szkoły,
  4)    opracowanie analiz gospodarki finansowej szkoły oraz wniosków wynikających z tych analiz,
  5)    dokonywanie w ramach działalności gospodarczej szkoły kontroli wewnątrzszkolnej,
  6)    kierowanie pracą podległych pracowników, ich instruowanie i szkolenie,
  7)    wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 6. Do obowiązków sekretarza szkoły należy:

  1)    prowadzenie sekretariatu według aktualnie obowiązujących zasad,
  2)    prowadzenie akt osobowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
  3)    prowadzenie dokumentów uczniów,
  4)    przygotowywanie dokumentów oraz ich przechowywanie,
  5)    prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji pracowniczych i uczniowskich,
  6)    prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych oraz ich rozliczenie ,
  7)    prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej,
  8)    prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników i uczniów,
  9)    przechowywanie pieczątek i pieczęci metalowych wg rejestru,
  10)    prowadzenie kasy i jej dokumentacji,
  11)    prowadzenie archiwum,
  12)    wykonywanie innych czynności służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem zleconych przez dyrektora.

 7. Zarządzającym obiektami sportowymi jest kierownik Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Odpowiada przed Dyrektorem ZSP Sława za powierzony mu majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie obowiązków objętych zakresem działania na tych obiektach.
  Do obowiązku Kierownika należy:

  1)    współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu Miasta i  Gminy Sława,
  2)    nadzór nad sprzętem sportowym oraz dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń sportowych,
  3)    planowanie, organizowanie oraz nadzór nad imprezami sportowymi, turniejami, festynami rekreacyjno-sportowymi,
  4)    prowadzenie szerokiej akcji promującej aktywny wypoczynek wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców,
  5)    nadzór nad podległymi pracownikami obiektów sportowych przynależnych naszej szkole,
  6)    kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy wśród pracowników,
  7)    dbałość i przestrzeganie przepisów BHP na terenie obiektów sportowych,
  8)    podejmowanie inicjatyw zmierzających do efektywnego i oszczędnego gospodarowania obiektami sportowymi,
  9)    prowadzenie terminarza imprez oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności prowadzonej na obiektach,
  10)     wykonywanie innych czynności służbowych zlecanych przez dyrektora szkoły związanych z realizacją jej statutowych zadań.